ขั้นตอนลงทะเบียนและสร้าง Host Name กับ DynDNS

1. เปิด Internet ตรงช่อง Address ให้พิมพ์ www.dyndns.com แล้ว Enter ที่คีย์บอร์ดแล้ว
จะปรากฏดังรูป คลิ๊กตรง
Create Account

 

 

2. จะมีแบบให้กรอกข้อมูล
   
Username = ชื่อ ที่จะใช้ในการลงทะเบียนกับ DynDNS
   
Email =
จดหมายอีเลคโทรนิค ที่ยังใช้อยู่
   
Retype Email = พิมพ์จดหมายอีเลคโทรนิค ซ้ำอีกครั้ง
   
Password = ระหัสผ่าน ที่จะใช้ในการลงทะเบียนกับ DynDNS
   
Retype Password =
พิมพ์ ระหัสผ่าน ซ้ำอีกครั้ง
   
คลิ๊กหน้าประโยคนี้
I agree to the acceptable use policy (AUP.) แล้วคลิ๊กที่ Create Account
    (
ชื่อไม่ซ้ำ อีเมล์ไม่เคยใช้ รหัสผ่านไม่น้อยเกินไป ที่ต้องพิมพ์ซ้ำก็พิมพ์ถูกต้อง)

3. ถ้าขึ้นหน้านี้คือทำสำเร็จ ต่อไปก็เข้าเช็คอีเมล์ที่ให้ไว้อย่าลืมจด Username กับ Password ที่ลงทะเบียนไว้

 

 

4. ที่อีเมล์จะมีจดหมายมาดังรูป แล้วเปิดอ่าน

 

 

5. เปิดอ่านแล้วจะมีข้อความ ดังรูป คลิ๊กตรงที่ล้อมกรอบแดงไว้หนึ่งครั้ง

 

 

6. คอมพิวเตอร์บางเครื่องก็จะมีแบบนี้ ดังรูป คลิ๊ก OK (บางเครื่องก็ไม่มี)

 

 

7. หลังจาก OK (ถ้ามี) จะปรากฏ ดังรูป
    ให้พิมพ์
User:.....................Pass: ที่ลงทะเบียนไว้กับ DynDNS แล้ว Login

 

 

8. จะปรากฏรูปนี้ คลิ๊กตรง Add Host Services

 

 

9. จะปรากฏ Add New Hostname
    
Hostname: =
ชื่อ ที่จะใช้ในการเข้ามาดูกล้องวงจรปิด เลือกนามสกุลตามชอบ
   
Create wildcard....... คลิ๊กก็ได้ไม่คลิ๊กก็ได้ คลิ๊กตรง Use auto detected IP address........................... แล้วคลิ๊ก Create Host ถ้าชื่อโฮส ไม่ซ้ำกับใคร และตั้งชื่อถูกต้อง ก็สำเร็จ

 

 

10. ถ้าปรากฏดังรูปนี้ ชื่อ Hostname ซ้ำกับคนอื่น

 

 

11. ถ้าปรากฏดังรูปนี้ ชื่อ Hostname ผิดหลักการตั้งชื่อ คือมีขีด

 

 

ถ้าขึ้นแบบนี้ ก็ขอแสดงความยินดี คุณสร้าง Host name เสร็จแล้ว ต่อไปก็คลิ๊ก Next เพื่อ Active (ใช้งาน) คลิ๊ก Active

BKK CCTV  |  PABXVoIP |
ตู้สาขาโทรศัพท์ | เครื่องโทรศัพท์ | เครื่องโทรสาร

 

edit @ 8 Sep 2010 11:33:52 by aoii

Comment

Comment:

Tweet