การติดตั้ง Wireless Router รุ่น 660HW 61 ด้วย CD-ROM

แผ่น CD Multimedia Auto Provisioner มี Utility ที่ช่วยในการเซ็ตอัปไวร์เลสเราเตอร์ได้
อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องยุ่งยากกับค่าคอนฟิกต่าง ๆ เพราะโปรแกรมจะทำการตรวจสอบ
ค่าติดตั้งเองโดยอัตโนมัติ การติดตั้งใช้เวลาประมาณ 5 นาที

Step 1. ใส่แผ่น CD Multimedia Auto Provisioner ในไดรฟ์ CD-ROM

Step2 คลิกที่ Multimedia Auto Provisioner (MAP)

Step 3 คลิก Configuration Ginie

Step 4 Configuration Ginies จะทำการตรวจสอบค่าติดตั้งอุปกรณ์ และช่วยในการเซ็ตอัปเราเตอร์

หมายเหตุ : ตรวจสอบสัญญาณ ADSL และการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ก่อนเรียกใช้ Configuration Ginie ถ้าไม่สามารถใช้ Configuration Ginie ทำการคอนฟิกอุปกรณ์ ให้ใช้วิธีการคอนฟิกผ่าน Web

Step 5 ตั้ง Password สำหรับการ Access Router

Step 6 ใส่ Username และ Password สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต


Step 7 Configuration Gienie จะทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเปิดเว็บ www.zyxel.com เพื่อทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในลำดับต่อไป ขึ้นอยู่กับว่าต้องการเซ็ตอัปค่าคอนฟิกของ Wireless LAN ต่อหรือไม่ ถ้าไม่ตอบ No ถ้าต้องการตอบ Yes

Step 8 ที่หน้าต่าง Wireless Setup พิมพ์ ESSID (ชื่อของ Wireless Gateway) เลือก Security เป็น 64 Bit, พิมพ์ passphrase เพื่อสร้างเป็น WEP Key (ตัวเลขฐาน 16 เป็นคีย์สำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย -- ใช้คีย์นี้สำหรับการเชื่อมต่อจากเครื่องลูกข่ายไวร์เลสแลน)

หมายเหตุ : Security ประกอบด้วย 64 Bit WEP, 128 Bit WEP, WPA การเลือก Security แบบใด ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องลูกสนับสนุน security แบบใด แต่ขั้นต่ำสนับสนุนมาตรฐาน 128 บิต ซึ่งก็มีความปลอดภัยที่เพียงพอสำหรับเครือข่ายขนาดเล็ก

Step 9 จะปรากฏหน้าต่างสำหรับยืนยันว่า การติดตั้ง Wireless เสร็จสิ้นแล้ว และให้จดบันทึก WEP Key (เฉพาะตัวอักษรหลัง 0x) หรือคลิก Save เพื่อทำกาัรบันทึกค่าติดตั้งไว้เป็นไฟล์ คลิก Exit เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง

 

 

 

การติดตั้ง Wireless Router รุ่น 660HW (การเซ็ตอัปผ่านเว็บ)

 

1. พิมพ์หมายเลข ip ของเราเตอร์ 192.168.1.1 ที่ Address bar แล้วเคาะ Enter เมื่อหน้าต่าง Login ปรากฏขึ้นมา คลิก Login โดยไม่ต้องพิมพ์ Password (Password เดิมคือ 1234)

2. ในการ access router ครั้งแรก จะมีหน้าต่างสำหรับเปลี่ยน password ให้ตั้ง password ใหม่ แล้วคลิก Apply

3. ที่หน้าต่าง Site Map คลิกที่ Wizard Setup เพื่อทำการคอนฟิกเราเตอร์
คลิกที่ คำว่า SITE MAP เสมอ ที่หน้าต่างใด เพื่อกลับเข้ามาสู่หน้าต่างหลัก

4. ทำการตั้งค่าคอนฟิก ดังรูป แล้วคลิก Next

5. พิมพ์ Username และ Password แล้วคลิก Next

6. ลำดับถัดมา จะเป็นหน้าสรุปข้อมูลการคอนฟิก เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว คลิก Save Settings เพื่อทำการบันทึกค่าคอนฟิกในเราเตอร์

7. ในหน้าต่อมา จะ้เป็นการทดสอบการเชื่อมต่อและใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยเราเตอร์

8. เมื่อทำการตรวจสอบการเชื่อมต่อเสร็จแล้ว จะแสดงผลการทดสอบออกมา ดังตัวอย่าง

Test your Eternet Connection ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับเราเตอร์ ถ้าไม่ผ่านให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายแลน
Test ADSL synchronization ตรวจสอบสัญญาณ ADSL ถ้าไม่ผ่าน ตรวจสอบสายสัญญาณ และการเชื่อมต่อ Splitter
Test PPP/PPPoE Server connection ตรวจสอบการเชื่อมต่อ โดยการส่ง Username/Password มาตรวจสอบ กับ server ว่าถูกต้องหรือไม่ และสามารถเชื่อมต่อหรือไม่ ถ้าำไม่ผ่าน แสดงว่า Username/Password อาจไม่ถูกต้อง 
Ping default gateway ตรวจสอบโดยการ ping ไปที่ gatway ว่าได้รับการ reply หรือไม่

 

BKK CCTV  |  PABXVoIP |
ตู้สาขาโทรศัพท์ | เครื่องโทรศัพท์ | เครื่องโทรสาร

 

Comment

Comment:

Tweet