ค่า VPI และ VCI ในการตั้งค่าของ ADSL

Media Provider

Encapsulation

VPI

VCI

Callcenter No.

True 
(สำหรับโครงข่าย NOKIA)

PPPoA/VC-Mux

0

100

0-2900-9000

True 
(สำหรับโครงข่าย HUEWAI)

PPPoE/LLC

0

100

0-2900-9000

ADC

PPPoE/LLC

0

35

0-2255-2288

TOT

PPPoE/LLC

1

32

1100

 TT&T

PPPoE/LLC

0

33

*997

Comment

Comment:

Tweet