ส่วนประกอบหน้าต่าง ๆ ของ Router Billion5201

1. หน้า Quick Start สำหรับ Set Up ค่าต่าง ๆ ของเราท์เตอร์ เช่น Set New Password Router / Set Time Zone / Set Internet Connection / Restart Router

2. หน้า Interface Setup สำหรับ Set Up ค่าต่าง ๆ ของเราท์เตอร์ที่สำคัญเช่น VPI / VCI / ENCAP / USER / PASSWORD

2. หน้า Interface Setup --> สำหรับ Set Up ค่าต่าง ๆ ของระบบ Lan ภายใน

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานะไฟสัญญาณ

1 PPP : Lit steady when there is a PPPoA / PPPoE connection.

2 ADSL: Lit when successfully connected to an ADSL DSLAM ("linesync")

3 USB: Lit when the USB port is connected to the PC and working properly

4 LAN Port : Lit when connected to an Ethernet device. Green for 100Mbps; Orange for 10Mbps. Blinking when data is Transmitted / Received.

5 SYS : Lit when the system is ready.

6 PWR : Lit when power is ON.

 

1. เปิดโปรแกรม Internet explorer แล้วพิมพ์ http://192.168.1.254 ที่ address bar จากนั้น จะปรากฏหน้าจอดังภาพ เพื่อให้ใส่ username/password ให้พิมพ์ดังนี้ 
Username --> admin
Password --> admin

2. เมื่อทำการ Click จะปรากฏ Menu Quick Start ให้ Click Run Wizard

3. จะปรากฏ Menu ดังกล่าว Click Next

4. หากท่านต้องการเปลี่ยน password ในการเข้า Config ในตัวเราท์เตอร์ให้ท่านทำการพิมพ์ password และยืนยันอีกครั้งแล้ว Click Next

5. ติดตั้งเวลาให้เป็นเวลามาตรฐานโดยเลือกดังรูป Click Next

6. เลือกค่าโปรโตคอลให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน Click Next

7. ใส่ User/Password ที่ได้มาจากทาง Csloxinfo เช่น john@adsl.cslox.com ใส่ Password ใส่ค่า VPI / VCI ตามสายโทรศัพท์ ADSL ที่ท่านใช้งาน เช่น ใส่ค่า Communication Setting ตาม Media Provider ดังนี้ 
   

  Media ADC(TOT)
     VPI = 0 VCI = 35
     Connetion Type = PPPoE LLC

        ---------------------------

     Media TRUE
     VPI = 0 VCI = 100 
     Connetion Type = PPPoE LLC (สำหรับโครงข่าย HUEWAI)
     Connetion Type = PPPoATM VCMux(สำหรับโครงข่าย NOKIA)

     ---------------------------

     Media TOT(TOT)
     VPI = 1 VCI = 32
     Connetion Type = PPPoE LLC
     

ใส่ค่าดังนี้ Click Next

8. เราท์เตอร์จะทำการจดจำค่าที่ได้ทำการบันทึกไว้ Click Next

9. เราท์เตอร์จะบันทึกค่าต่าง ๆ สังเกตไฟสถานะที่ตัวเราท์เตอร์

10.หรืออีกวิธีหนึ่งที่ท่านจะสามารถ Config ตัวเราท์เตอร์ได้นั้นก็ให้คลิก Interface Setup แล้ว Setup ค่า Communication Setting ดังกล่าว ตามข้อ 7

11.ท่านสามารถเลือก Interface Setup --> Lan เพื่อทำการ Setup Network ภายในของท่าน

การตรวจสอบ System ว่าเหตุใดจึงไม่สามารถคอนเนคได้

1.Click Status --> System Log ดูุมีค่า error ตรงใดบ้าง

2.Click Maintanance --> Dinostics

การตรวจสอบค่าสัญญาณ

คลิกที่ Status ตรวจสอบดูค่าสัญญาณ

status เราสามารถตรวจสอบได้ 2 ค่า คือ

     Noise margin หรือค่าความเข้มของสัญญาณ จะต้องมีค่ามากกว่า 10 ทั้งupstream/Downstream

     Attenuation หรือค่าของสัญญาณรบกวน จะต้องมีค่าน้อยกว่า 55 ทั้ง upstream/Downstream


BKK CCTV  |  PABXVoIP |
ตู้สาขาโทรศัพท์ | เครื่องโทรศัพท์ | เครื่องโทรสาร

 

Comment

Comment:

Tweet